Metodika

Zde neleznete základní metodické pokyny k aktuální etapě programu

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na období od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019 pátou etapu rozvojového programu na podporu povinné výuky plavání podle § 171 odstavce 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Cílem rozvojového programu je podpořit v rámci povinné školní docházky výuku plavání na 1. stupni základních škol všech zřizovatelů (mimo MŠMT), které jsou zařazeny do rejstříku škol a školských zařízení. Výuka plavání podpořená z programu musí být součástí školního vzdělávacího programu školy.

Účelem dotace je podpořit povinnou výuku plavání žáků 1. stupně základních škol prostřednictvím dotace, která bude určena na ostatní náklady, a to pouze na dopravu žáků z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět, včetně přístavných kilometrů a čekací doby, a to v rámci České republiky. Školy proto nemusí požadovat celou platbu od zákonných zástupců svých žáků, případně dotace může pokrýt celou platbu za tuto dopravu.

Pátá etapa rozvojového programu je určena pro období září – prosinec 2019.

Škola předá Podklady pro podání žádosti o přidělení finančních prostředků ministerstvu včetně čestného prohlášení, a to prostřednictvím webové aplikace na webových stránkách na této adrese: http://is-plavani.msmt.cz.

Registrace v elektronickém systému pro sběr podkladů pro žádosti o dotaci a vkládání podkladů pro žádost je otevřena od 15. května 2019. Podklady pro žádosti o dotaci se podávají nejpozději do 12. června 2019.

Veškeré informace jsou uvedeny ve vyhlášení programu zde: 

Touto cestou je možné se o dotaci přihlásit pouze jednou. Podanou žádost lze za podmínek uvedených ve vyhlášení upravovat, event. smazat a založit novou. (Využijte kontaktní formulář Potřebuji pomoc => Zeptejte se)

 

Základní škola předá podklady pro podání žádosti o přidělení finančních prostředků ministerstvu (Příloha č. 1) včetně čestného prohlášení (Příloha č. 2), a to prostřednictvím webové aplikace na webových stránkách na této adrese:http://is-plavani.msmt.cz - žádost se nezasílá poštou.

 

Souhrnnou žádost za základní školy zřizované obcemi, dobrovolnými svazky obcí, kraji a soukromými zřizovateli na svém území podává kraj (Příloha č. 3) na základě zákona č. 218/2000 Sb. do 29. 7. 2019. Ministerstvo poskytne krajům součinnost při přípravě žádostí, včetně poskytnutí podkladů pro zpracování žádostí od jednotlivých základních škol, a to do 8. 7. 2019.

 

Základní škola zřizovaná registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školu, zasílá žádost o dotaci (Příloha č. 4) samostatně ministerstvu dle Čl. 5 odst. 3 b), c) a dle Čl. 5 odst. 4 a 5 do 29. 7. 2019. Ministerstvo poskytne církevním školám součinnost při přípravě žádostí, včetně poskytnutí podkladů pro zpracování žádostí, a to do 8. 7. 2019.

 

Podrobnější informace najdete na těchto stránkách MŠMT

V případě nejasností doporučujeme prostudovat stránku Často kladené dotazy

Na problém, se kterým si nevíte rady se můžete zeptat prostřednictvím formuláře