Metodika

Zde neleznete základní metodické pokyny k aktuální etapě programu

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 čtvrtou etapu rozvojového programu na podporu výuky plavání podle § 171 odstavce 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Cílem rozvojového programu je podpořit v rámci povinné školní docházky výuku plavání na 1. stupni základních škol všech zřizovatelů (mimo MŠMT), které jsou zařazeny do rejstříku škol a školských zařízení. Výuka plavání podpořená z programu musí být součástí školního vzdělávacího programu školy.

Účelem dotace je podpořit výuku plavání žáků 1. stupně základních škol prostřednictvím dotace, která bude určena na ostatní náklady, a to pouze na dopravu žáků z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět, včetně přístavných kilometrů a čekací doby, a to v rámci České republiky. Školy proto nemusí požadovat celou platbu od zákonných zástupců svých žáků, případně dotace může pokrýt celou platbu za tuto dopravu.

Čtvrtá etapa rozvojového programu je určena pro období leden – červen 2019.

Škola předá Podklady pro podání žádosti o přidělení finančních prostředků ministerstvu včetně čestného prohlášení, a to prostřednictvím webové aplikace na webových stránkách na této adrese: http://is-plavani.msmt.cz.

Registrace v elektronickém systému pro sběr podkladů pro žádosti o dotaci a vkládání podkladů pro žádost je otevřena od 17. října 2018. Podklady pro žádosti o dotaci se podávají nejpozději do 14. listopadu 2018.

 

Škola se může přihlásit o dotaci pouze prostřednictvím elektronického systému, kde se bude nejprve registrovat. Po přihlášení bude škola vyzvána k doplnění, resp. aktualizaci údajů o škole a tyto údaje se následně vyplní do podkladů pro žádost školy. Po vyplnění podkladů pro žádost škola vygeneruje čestné prohlášení, týkající se podrobností k podkladům pro žádost o dotaci, čestné prohlášení vytiskne a vyplněné, podepsané a orazítkované připojí ve formátu PDF nebo DOCX k podkladům pro žádost na uvedeném místě v systému.

Touto cestou je možné se o dotaci přihlásit pouze jednou. Podanou žádost lze za podmínek uvedených ve vyhlášení upravovat, event. smazat a založit novou. (Využijte kontaktní formulář Potřebuji pomoc => Zeptejte se)

 

Základní škola předá podklady pro podání žádosti o přidělení finančních prostředků ministerstvu (Příloha č. 1) včetně čestného prohlášení (Příloha č. 2), a to prostřednictvím webové aplikace na webových stránkách na této adrese:http://is-plavani.msmt.cz - žádost se nezasílá poštou.

Souhrnnou žádost za základní školy zřizované obcemi, dobrovolnými svazky obcí, kraji a soukromými zřizovateli na svém území podává kraj (Příloha č. 3) na základě zákona č. 218/2000 Sb. do 17. 12. 2018. Ministerstvo poskytne krajům součinnost při přípravě žádostí, včetně poskytnutí podkladů pro zpracování žádostí od jednotlivých základních škol, a to do 3. 12. 2018.

 

Další typy škol:

Základní škola zřizovaná registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školu, zasílá žádost o dotaci (Příloha č. 4) samostatně ministerstvu ve struktuře dle Čl. 5 odst. 2 a 3 b), c) na adresu dle Čl. 5 odst. 4 do 17. 12. 2018. Ministerstvo poskytne církevním školám součinnost při přípravě žádostí, včetně poskytnutí podkladů pro zpracování žádostí, a to do 13. 12. 2018.

 

Podrobnější informace najdete na těchto stránkách MŠMT

V případě nejasností doporučujeme prostudovat stránku Často kladené dotazy

Na problém, se kterým si nevíte rady se můžete zeptat prostřednictvím formuláře