Metodika

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje třetí etapu rozvojového programu k podpoře výuky plavání na 1. stupni základních škol.   
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na období od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018  třetí etapu rozvojového programu na podporu výuky plavání podle § 171 odstavce 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 
Cílem rozvojového programu je podpořit v rámci povinné školní docházky výuku plavání na 1. stupni základních škol všech zřizovatelů, které jsou zařazeny do rejstříku škol a školských zařízení. Výuka plavání podpořená z programu musí být součástí školního vzdělávacího programu školy.
 
Účelem dotace je podpořit výuku plavání žáků 1. stupně základních škol prostřednictvím dotace, která bude určena na ostatní náklady, a to pouze na dopravu žáků z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět, včetně přístavných kilometrů a čekací doby, a to v rámci České republiky. Školy proto nebudou požadovat celou platbu od zákonných zástupců svých žáků, případně dotace může pokrýt celou platbu za tuto dopravu.
 
Třetí etapa rozvojového programu je určena pro období září – prosinec 2018.
 
Škola předává Podklady pro podání žádosti o přidělení finančních prostředků ministerstvu včetně čestného prohlášení, a to prostřednictvím webové aplikace na webových stránkách na této adrese: http://is-plavani.msmt.cz.
 
Registrace v elektronickém systému pro sběr podkladů pro žádosti o dotaci a vkládání podkladů pro žádost je otevřena od 22. května 2017. Podklady pro žádosti o dotaci se podávají nejpozději do 14. června 2018.

 

Škola se může přihlásit o dotaci pouze prostřednictvím elektronického systému, kde se bude nejprve registrovat. Po přihlášení bude škola vyzvána k doplnění, resp. aktualizaci údajů o škole a tyto údaje se následně vyplní do podkladů pro žádost školy. Po vyplnění podkladů pro žádost škola vygeneruje čestné prohlášení, týkající se podrobností k podkladům pro žádost o dotaci, čestné prohlášení vytiskne a vyplněné, podepsané a orazítkované připojí ve formátu PDF nebo DOCX k podkladům pro žádost na uvedeném místě v systému.

Touto cestou je možné se o dotaci přihlásit pouze jednou. Podanou žádost lze upravovat, event. smazat a založit novou.

 

a) Základní škola předá podklady pro podání žádosti o přidělení finančních prostředků ministerstvu (Příloha č. 1) včetně čestného prohlášení (Příloha č. 2), a to prostřednictvím webové aplikace na webových stránkách na této adrese:http://is-plavani.msmt.cz - žádost se nezasílá poštou.

 

Další typy škol:

b) Souhrnnou žádost za základní školy zřizované obcemi, dobrovolnými svazky obcí, kraji a soukromými zřizovateli na svém území podává kraj (Příloha č. 3 vyhlášení), a to na základě § 10a zákona o rozpočtových pravidlech, a to do 23. 7. 2018. Ministerstvo poskytne krajům podklady pro zpracování žádosti na základě vyhodnocení podkladů k žádosti od jednotlivých základních škol do 2. 7. 2018.

c) Základní škola zřizovaná registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školu, zasílá žádost (Příloha č. 1) včetně čestného prohlášení (Příloha č. 2) samostatně ministerstvu ve struktuře dle čl. 5 odst. 2 a na adresu dle čl. 5 odst. 3 vyhlášení, a to do 23. 7. 2018. MŠMT poskytne církevním školám podklady pro zpracování žádosti do 2. 7. 2018.

d) Základní škola zřizovaná ministerstvem zasílá žádost (Příloha č. 1) včetně čestného prohlášení (Příloha č. 2) samostatně ministerstvu ve struktuře dle čl. 5 odst. 2 a na adresu dle čl. 5 odst. 3 vyhlášení,  a to do 23. 7. 2018. MŠMT poskytne školám zřizovaným ministerstvem podklady pro zpracování žádosti do 2. 7. 2018.

 

Podrobnější informace najdete na těchto stránkách MŠMT

V případě nejasností doporučujeme prostudovat stránku Často kladené dotazy

Na problém, se kterým si nevíte rady se můžete zeptat prostřednictvím formuláře